Search

Vo Tinh Thuong

votinhthuong9@gmail.com

Category

Network

Allow Pings (ICMP Echo Requests) Through Your Windows Firewall

Allow Ping Requests by Using the Command Prompt Enable exception: Run Command Prompt with "Run as administrator" and type into this: ICMPv4 netsh advfirewall firewall add rule name="ICMP Allow incoming V4 echo request" protocol=icmpv4:8,any dir=in action=allow ICMPv6 netsh advfirewall firewall... Continue Reading →

Advertisements

Linux 1 – Chapter 1

1. What is Linux? 2. What is GNU? 3. What is GPL? 4. What is the difference between Open and Closed Source? 5. What is the difference between Freeware and Shareware? 6. Who create Linux? 7. Why was Linux created?... Continue Reading →

LPI – Exam 101

1. Which of the following would cause cmd2 to be run independently of cmd1? A. cmd1 ; cmd2 B. cmd1 | cmd2 C. cmd1 >> cmd2 D. cmd1 > cmd2 2. __________ is the default signal number used with the kill command.... Continue Reading →

Create multiple VPCS in GNS3

Trong GNS3 phiên bản 2.0.3 tôi đang sử dụng, có vẻ như không hỗ trợ cùng lúc nhiều VPC  (Virtual PC) trong một sơ đồ cấu hình. Nghĩa là, bạn có thể kéo bao nhiêu VPC vào sơ đồ đều... Continue Reading →

Protected: Chia sẻ tài liệu LPI

There is no excerpt because this is a protected post.

Protected: Shellcoding for Windows Tutorial

There is no excerpt because this is a protected post.

Protected: Viết shellcode để…chèn payload

There is no excerpt because this is a protected post.

Giải bài tập bằng thuật toán Vương Hạo

Mô tả thuật toán Vương Hạo(Xem bài viết)     NGUYỄN THỊ YẾN NHI nguyennhipuka@gmail.com  

Cách làm bài thi thử MCSA

Với những ai định hướng học về mạng, bảo mật mạng,... thì bên cạnh việc trui rèn các kĩ năng tự học, thì việc thủ trong mình những chứng chỉ mạng như MCSA, MCSE, CCNA, CEH,.. là cực kỳ hữu... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑