Tên đầy đủ: Võ Tình Thương

Email liên lạc: votinhthuong9@gmail.com

Đã có gấu! Hi hi hí hí…

MOS Word 2010 (4/2015)

CEH (7/2016)

Hướng nghiên cứu: Networking.