Một số bài tập Robinson, Vương Hạo

Sau đây là một số đề tham khảo. Bạn có thể tự giải nó để nâng cao khả năng của mình.

Dùng giải thuật Robinson, Vương Hạo giải các bài sau: 

Bài 1: Chứng minh rằng p → q , q → r suy ra p → r

Bài 2:Chứng minh rằng (a ∧ b) → c, (b ∧ c) → d, ¬ d suy ra a → b

Bài 3:Chứng minh rằng (a ∧ b) → c, (b ∧ c) → d, ¬ d suy ra a → ¬ b

Bài 4:Chứng minh rằng p → q , q → r, r → t, p suy ra t → u

Bài 5:Chứng minh rằng p → q , q → r, r → t, p suy ra u → t

Bài 6:Chứng minh rằng p → q , q → r, r → s, p suy ra p ∧ s

Bài 7:Chứng minh rằng (a ∧ b) → c, (b ∧ c) → d, a ∧ b suy ra d

Bài 8:Chứng minh rằng (a ∧ b) → c, (b ∧ c) → d, a , b suy ra d

Bài 9:Chứng minh rằng (¬p ∨q) ∧ (¬q ∨ r) ∧ (¬r ∨ s) ∧ (¬u ∨ ¬s ) → ¬p ∨ ¬u

Bài 10: Chứng minh rằng ¬q ∧ (¬p ∨ q) → ¬(p ∧ s)

Bài 11: Cho {(a ∧ b)→c, (b ∧ c)→d, (a ∧ b)}. Hỏi d ?

Bài 11:Cho {a→b v d, d→e ∧ f, e ∧ a → ┐b}. Hỏi a→ d?

Bài 12: Cho {(a ∧ b)→c,(b ∧ c)→d,┐d}. Hỏi rằng a→b ?

Bài 13:CM từ {(p ∧ q) →r, ( q ∧ r) →s, ┐s}. Hỏi p→ ┐q ?

Bài 14:Cho { ┐p v q , ┐q v r , ┐r v s, ┐u v ┐s}. Hỏi ┐p, ┐u

Bài 15:Cho {a→b, a→c v e, b ∧c → d, e→f, f v d →g, a}. Hỏi g?

Bài 16: CMR (¬p ∨q) ∧ (¬q ∨ r) ∧ (¬r ∨ s) ∧ (¬u ∨ ¬s ) → ¬p ∨ ¬u

Chúc các bạn thành công!

NGUYỄN THỊ YẾN NHI

nguyennhipuka@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s