Kiểm tra TextBox rỗng

Giả sử có một textbox và một button. Kiểm tra nếu textbox rỗng thì khi nhấn enter hoặc nhấn vào button, nó sẽ hiển thị lên thông báo “Chưa nhập kìa bạn!”, còn nếu nhập rồi thì nó sẽ xuất câu “Bạn vừa nhập: ” kèm nội dung textbox vừa gõ ra MessageBox.

private void textBox1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
if (e.KeyCode == Keys.Enter)
button1.PerformClick();

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if(string.IsNullOrEmpty(textBox1.Text))
{
MessageBox.Show(“Chưa nhập kìa bạn!”);
}
else
{
MessageBox.Show(“Bạn vừa nhập: ” + textBox1.Text);
}
}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: