Button click 2 lần

Giả thiết đặt ra là có một cái form đơn giản, với 1 label và 1 button. Tôi muốn nhấn button lần đầu thì nó chuyển Text của label sang dòng chữ “Hello Thương”, nhấn lần thứ 2 thì nó chuyển Text của label tiếp tục sang “Chào lần 2 nè”. Nhấn lần 3 nó quay lại lần 1 và tương tự như thế.

bool check = true;
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if(check)
{
label1.Text = “Xin chào Thương!”;
check = false;
}
else
{
label1.Text = “Chào lần 2 nè!”;
check = true;
}
}

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s