Print Server Configuration on Server 2016

Hôm nay tôi vướng một case khá khó chịu với máy in. Cụ thể là máy in sử dụng trong môi trường công ty, không domain, chỉ cắm dây rồi xài chung trong mạng nội bộ LAN. Vấn đề thường xuyên gặp phải là có một số người dùng liên tục than phiền máy in…

Documents folder replaced by OneDrive documents in This PC

Nói chung bài thủ thuật này tôi không có nhiều hình ảnh để minh họa. Đại ý tóm tắt ngữ cảnh xảy ra lỗi như sau: Tôi cài đặt gói Office 365 vào máy. Sau đó tôi phát hiện mình được tặng kèm OneDrive 1TB dùng thoải mái. Dĩ nhiên là tôi không bỏ qua…

Tháng 3, mở đầu của khúc tình ca mùa hạ

15 March 2019 Một đêm tháng Ba oi nồng của cái nóng đầu hè. Mùa hè cứ thế nhởn nhơ từng bước từng bước phả cái nóng lên mọi ngóc ngách. Vốn dĩ đã không định viết gì cho chị, nhưng đêm nay đang ngồi bên laptop làm, học như mọi khi thì trời rắc…

Bulk user mailbox creation from CSV

Với đoạn script ngắn này, ta có thể dễ dàng tạo hàng loạt recipient trong Exchange Server một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nhưng trước tiên, để chạy được đoạn code Powershell này, ta phải thêm vào một module nhỏ trước: Add-PSSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.SnapIn; Kỹ thuật này tham khảo tại đây: https://www.faqforge.com/microsoft-exchange-server-2016/new-mailbox-term-new-mailbox-not-recognized-name-cmdlet-function-script-file-operable-program/ Tiếp tục, phải…

List folders and their size of a mailbox in Exchange Server

Câu lệnh dùng để liệt kê toàn bộ cấu trúc thư mục hiện hành của tất cả các mailbox người dùng trong hệ thống, kèm với thông tin về số lượng item có trong thư mục đó, kích thước của thư mục. Get-Mailbox | Select-Object alias | foreach-object {Get-MailboxFolderStatistics -Identity $_.alias | select-object Identity, ItemsInFolder,…

Getting the size of an on-premises Exchange mailbox

Trong Exchange Server, làm sao có thể xem được một lần toàn bộ các mailbox trong hệ thống với thông tin về kích thước của nó? Get-Mailbox | Get-MailboxStatistics | Add-Member -MemberType ScriptProperty -Name TotalItemSizeinMB -Value {$this.totalitemsize.value.ToMB()} -PassThru | select-object DisplayName, TotalItem* | Export-csv C:\allMailboxSize.csv -NoTypeInformation Tham khảo bài viết: https://blogs.technet.microsoft.com/gary/2010/02/19/the-get-mailboxstatistics-cmdlet-the-totalitemsize-property-and-that-pesky-little-b/ VÕ TÌNH THƯƠNG votinhthuong9@gmail.com

Create Bulk Users in Active Directory (Step-By-Step Guide)

Trong môi trường quản lý tập trung Active Directory (AD), một việc ta vẫn hay thường xuyên làm đó là tạo tài khoản người dùng. Với tình huống chỉ cần tạo vài tài khoản, ta có thể sử dụng giao diện đồ họa với vài cái click chuột là hoàn tất. Nhưng nếu đặt trong…